...

Regulamin zwrotu pieniędzy za bilet.

Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot pieniędzy za Bilety

1.Kupująca nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującą a organizatorem imprezy z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

2. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Kupująca będzie miała możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy.

3. W przypadku odwołania, czasu lub miejsca Imprezy, Festiwal Kobiet niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupujące. Będą one poinformowane o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.festiwalkobiet.com.pl. Dodatkowo Kupujące mogą otrzymać tą informację e-mailem.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Kupująca zobowiązana jest do przesłania na adres mailowy Festiwalu Kobiet: bramka@festiwalkobiet.com.pl, aktualnych danych do przelewu bankowego, biletu oraz dowodu zakupu.

5. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez Festiwal Kobiet w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ogłoszenia odwołania imprezy.

6. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty.

7. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Kupująca będzie mogła się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej  www.festiwalkobiet.com.pl.  O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, Kupująca zostanie poinformowana także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem sklepu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.