1. Postanowienia Ogólne

a) Organizatorem Festiwalu jest firma Olga Pietkiewicz, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Adama Branickiego 10/39, NIP: 526 152 85 18 oraz Elżbieta Gumińska i Diana
Poteralska.
b) Festiwal odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2022 r. w Centrum Promocji Zdrowia
Taraska, Taraska 19a, 26-337.
c) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania
festiwalu na terenie przeznaczonym na czas festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym
terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
d) Ze względu na charakter imprezy organizator nie zapewniają ubezpieczenia
zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy
zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy
festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące
utratą zdrowia lub życia.
e) Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może
zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu. W takim przypadku Organizator ma
obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników
festiwalu.
f) Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z
uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez prelegentkę, Siłę Wyższą, itp.,
a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez
uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
g) Niezależnie od samych postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są
stosować się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, w zakresie
bezpieczeństwa epidemicznego w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, w
tym do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 r., poz. 512). Przepisy te mogą się zmieniać, w zależności od decyzji i
rozporządzeń rządowych.

2. Nabycie biletu i udział w festiwalu.

a) W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała
pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.
b) Bilet na festiwal można nabyć poprzez stronę Festiwalu www.festiwalkobiet.com.pl
oraz na miejscu wydarzenia w dniach 9-12.06.2022 r i ma on charakter niezbywalny.
Bilety upoważniają do przebywania w miejscu odbywania się festiwalu w zależności od
zakupionej opcji – maksymalnie od jego rozpoczęcia w czwartek 9.06.2022 od
godz. 16:00 do zakończenia ostatnich zajęć, w niedzielę 12.06.2022 r. do godz. 17:00.
c) Koszt karnetu na na całe wydarzenie w przedpłacie do dnia 15.03.2022 do godz.
23.59 wynosi 330 zł, od 16.03.2022 od godz. 00.01 do 15.04.2022 do godz. 23.59
wynosi 380 zł, a od 16.04.2022 do czasu rozpoczęcia festiwalu 430 zł; przy zakupie na
miejscu bilet kosztuje 430 zł. Kupując bilet w momencie zapłaty rezygnujesz z możliwości
zwrotu biletu i nabywasz prawo do uczestnictwa we wszystkich warsztatach
organizowanych w ramach Festiwalu.
d) Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez serwis płatności internetowych
Paynow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności
kartami jest Blue Media S.A.
e) Dostępne formy płatności to blick, płatność przelewem internetowym oraz kartami
płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
f) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez
Zamawiającego.
g) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności, albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub
kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora.
h) Zakupiony bilet jest imienny. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów.
Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat.
Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo lub telefonicznie. Należy wówczas podać
imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet oraz jej adres mailowy.
i) Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek
posiadania opaski festiwalowej. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski
osobom trzecim. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić obsłudze rejestrującej
wejścia. Osoby nie posiadające opaski będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.
j) Liczba sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

3. Prawa i obowiązki uczestników.

a) Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania
festiwalu i na jego terenie.
b) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia
pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa
grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na
jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie organizatorów.
c) Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, wolontariuszy i
ochrony przestrzeni Centrum Promocji Zdrowia Taraska.
d) Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków
odurzających i narkotyków. Organizator poprosi takie osoby o niezwłoczne opuszczenie
terenu festiwalu.
e) Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na
teren festiwalu i używania przedmiotów, a także zażywania środków mogących stwarzać
niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
1. Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
2. Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
3. Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
4. Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i
teleskopowe;
f) Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.
g) Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkód materialnych
odpowiada sprawca zdarzenia.
h) Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe
jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach (na zewnątrz budynku).
i) Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę. Przez opiekuna małoletniego rozumie się osoby powyżej 22
roku życia.

4. Prawa i obowiązki.

a) Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające
postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
b) Pracownicy ochrony oraz wolontariusze mają prawo rewidować rzeczy uczestników w
celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez
opieki.
d) Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników festiwalu na zdjęciach
i filmie z festiwalu. Uczestnicy kupując bilet na Festiwal, akceptują postanowienia zawarte
w tym regulaminie i wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach
promujących, dokumentujących festiwal i wydarzenia okołofestiwalowe.

5. Postanowienia końcowe.

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez
konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja
Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej
Festiwalu pod adresem: festiwalkobiet.com.pl
b) Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
organizator.
d) Kontakt we wszelkich sprawach związanych z festiwalem możliwy jest tylko poprzez
info@festiwalkobiet.com.pl.