...

1. Postanowienia Ogólne

a) Organizatorem Festiwalu jest firma Olga Pietkiewicz, z siedzibą w Warszawie, 02-786, ul. Zamiany 8 lu 202, NIP: 526 152 85 18 oraz Elżbieta Kaine i Diana Poteralska – Łyżnik.
b) Festiwal odbędzie się w dniach 13-16 czerwca 2024 r. w Centrum Promocji Zdrowia Taraska, Taraska 19a, 26-337 Aleksandrów.
c) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania festiwalu na terenie przeznaczonym na czas festiwalu. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
d) Ze względu na charakter imprezy organizator nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
e) Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program festiwalu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników festiwalu.
f) Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania przyjazdu przez prelegentkę, Siłę Wyższą, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
g) Niezależnie od samych postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 r., poz. 512). Przepisy te mogą się zmieniać, w zależności od decyzji i rozporządzeń rządowych.

2. Nabycie biletu i udział w festiwalu.

a) W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.
b) Bilet na festiwal można nabyć poprzez stronę Festiwalu www.festiwalkobiet.com.pl oraz na miejscu wydarzenia w dniach 13-16.06.2024 r i ma on charakter niezbywalny.
Bilety upoważniają do przebywania w miejscu odbywania się festiwalu w zależności od zakupionej opcji – maksymalnie od jego rozpoczęcia w czwartek 13.06.2024 od godz. 16:00 do zakończenia ostatnich zajęć, w niedzielę 16.06.2024 r. do godz. 17:00.
c) Koszt karnetu na na całe wydarzenie w przedpłacie do dnia 15.03.2024 do godz.23.59 wynosi 476 zł, od 16.03.2024 od godz. 00.01 do 12.05.2024 do godz. 23.59 wynosi 548 zł, a od 13.05.2024 do czasu rozpoczęcia festiwalu 629 zł; przy zakupie na miejscu bilet kosztuje 650 zł. Możliwość zakupu karnetu w poszczególnych pulach istnieje do czasu obowiązywania puli albo do wyczerpania biletów dostępnych w danej puli. W ramach danych pul dostępne są również bilety weekendowe i jednodniowe. Kupując bilet w momencie zapłaty rezygnujesz z możliwości jego biletu i nabywasz prawo do uczestnictwa we wszystkich warsztatach organizowanych w ramach Festiwalu.
d) Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez serwis płatności internetowych Paynow. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
e) Dostępne formy płatności to blick, płatność przelewem internetowym oraz kartami
płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
f) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez Zamawiającego.
g) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora.
h) Zakupiony bilet jest imienny. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów.
Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat.
Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo lub telefonicznie. Należy wówczas podać imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet oraz jej adres mailowy.
i) Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania opaski festiwalowej. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić obsłudze rejestrującej wejścia. Osoby nie posiadające opaski będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.
j) Liczba sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

3. Prawa i obowiązki uczestników.

a) Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu i na jego terenie.
b) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.
c) Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, wolontariuszy i ochrony przestrzeni Centrum Promocji Zdrowia Taraska.
d) Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających i narkotyków. Organizator poprosi takie osoby o niezwłoczne opuszczenie terenu festiwalu.
e) Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania przedmiotów, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
1. Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
2. Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
3. Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
4. Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i
teleskopowe;
f) Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.
g) Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkód materialnych odpowiada sprawca zdarzenia.
h) Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach (na zewnątrz budynku).
i) Osoby małoletnie nie maja prawa uczestniczenia i przebywania na terenie Festiwalu.

4. Prawa i obowiązki.

a) Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
b) Pracownicy ochrony oraz wolontariusze mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.
d) Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników festiwalu na zdjęciach i filmie z festiwalu. Uczestnicy kupując bilet na Festiwal, akceptują postanowienia zawarte w tym regulaminie i wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach promujących, dokumentujących festiwal i wydarzenia okołofestiwalowe.

5. Postanowienia końcowe.

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez
konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: festiwalkobiet.com.pl
b) Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.
d) Kontakt we wszelkich sprawach związanych z festiwalem możliwy jest tylko poprzez
info@festiwalkobiet.com.pl.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.